ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door kuil Hypotheken & Verzekeringen gevestigd te Stadskanaal aan de Hoofdstraat 1B, 9501 CL hierna te noemen : “dienstverlener” en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van dienstverlener en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor dienstverlener werkzaam zijn.

 De wederpartij van dienstverlener is degene aan wie dienstverlener enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de dienstverlener gedane aanbiedingen, offertes, adviezen en acceptaties daarvan en/of door dienstverlener gestoten overeenkomsten waarbij dienstverlener zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door dienstverlener zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2  Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden dienstverlener slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen dienstverlener en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1  Offertes en tarieven van dienstverlener zijn, tenzij daarbij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2  Aan dienstverlener verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van dienstverlener, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat dienstverlener een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.

Dienstverlener is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4  In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een

daartoe bestemd formulier op de website van dienstverlener aan dienstverlener heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) dienstverlener heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van)dienstverlener wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) dienstverlener heeft bereikt.

2.5  Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door dienstverlener, aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een gegeven door dienstverlener advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behouders voor zover uit mededeling van dienstverlener het tegendeel blijkt.

 

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1  Het is dienstverlener toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

3.2  Voor zover dienstverlener bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc. zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

3.3 Dienstverlener is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 3.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1  Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van dienstverlener wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.

4.2  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend.

4.3  Dienstverlener is niet gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van dienstverlener beïnvloeden.

4.4  Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door dienstverlener voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van dienstverlener, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.5  Verrekening door de opdrachtgever van de door dienstverlener gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door dienstverlener uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in recht onherroepelijk is vastgesteld.

4.6  Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan dienstverlener te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in wek geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.7  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens rente en van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelf al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.8  Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van dienstverlener aanleiding geeft is dienstverlener bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 5: Termijnen

5.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door dienstverlener opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

 

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1  De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan dienstverlener die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van dienstverlener zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is dienstverlener bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.2  De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan dienstverlener verschafte informatie.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van dienstverlener

 7.1  ledere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van dienstverlener alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener wordt uitgekeerd, inclusief het door dienstverlener te dragen eigen risico. op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

7.2  In het beval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dienstverlener in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van dienstverlener alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebracht honorarium, dan wel, de door de verzekeraar in rekening gebrachte premie.

7.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4  Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

7.5  Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door dienstverlener gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door dienstverlener kan worden verhaald op de leverancier van betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6  Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever aan dienstverlener verzonden (e-mail)berichten dienstverlener niet hebben bereikt.

7.7  Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van dienstverlener, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, ondanks deugdelijke sommatie van dienstverlener niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9  De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met dienstverlener indien dienstverlener zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1  Dienstverlener is niet gehouden tot het nakomen van enigen verplichten indien dit voor dienstverlener redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van dienstverlener ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van dienstverlener geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-,invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van dienstverlener kan worden gevergd.

 

Artikel 9: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

9.1  Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

9.2  Door de opdrachtgever aan dienstverlener verstrekte persoonsgegevens zullen door dienstverlener niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mails e.d. behoudens voor zover dienstverlener op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.3  Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enigen mailinglist e.d. van dienstverlener, zal dienstverlener de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van dienstverlener is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 Dienstverlener is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KlFlD) onder nummer 300007707. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavig voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening hetzij de burgerlijke rechter. Dienstverlener conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

10.3 In het geval een geschil voortvloeit uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank te Groningen bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 11: Verval van recht

11.1     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens dienstverlener in verband met door dienstverlener verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijke